Home

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ TOSSM Scores

เว็บไซต์ TOSSM Scores จัดทำขึ้นโดยอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็บข้อมูลการรักษาผู้ป่วยทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ป่วยที่เข้าร่วมงานวิจัย

ทางอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬาจะบันทึกข้อมูลการรักษาของท่านลงในแบบบันทึกข้อมูลและเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย เพื่อรักษาความลับของข้อมูล ในแบบบันทึกข้อมูลจะใช้รหัสแทนการใช้ชื่อ นามสกุล ของท่าน เพื่อไม่ให้ระบุตัวตนได้โดยง่าย นอกจากนี้ จะไม่มีการเผยแพร่ผลการรักษาที่มีข้อมูลที่ระบุถึงตัวตนของท่าน และจะไม่มีการส่งต่อข้อมูลของท่านไปให้กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

ขออนุญาตใช้แบบสอบถามแปล

Knee

 • Lysholm – นพ.ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์ รพ.จุฬา
 • Tegner – นพ.ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์ รพ.จุฬา
 • IKDC – นพ.พิสิฏฐ์ เลิศวานิช รพ.ศิริราช
 • KOOS – ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Kujala – นพ. อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ
 • AKPS – ไม่พบแปลไทย
 • WOMET – ไม่พบแปลไทย
 • WOMAC – พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล รพ.ศิริราช
 • Oxford Knee Score – นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

Shoulder

 • WORC – นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล รพ วชิระ
 • Constant shoulder score – ไม่พบแปลไทย
 • SPADI – นพ.ชาญวิทย์ โพธิ์งามวงศ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
 • Oxford shoulder score – พญ.ณัฏฐิยา ตันติศิริวัฒน์ รพ. จุฬา
 • ASES – นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล รพ วชิระ
 • WOSI – นพ.พัฒนเกติ ชีวก้องเกียรติ pmk
 • MISS – ไม่พบแปลไทย
 • OSIS – ไม่พบแปลไทย
 • LHB tendon score – ไม่พบแปลไทย
 • SACS – ไม่พบแปลไทย
 • WOOS – ไม่พบแปลไทย
 • DASH – นพ.สยาม ทองประเสริฐ มช.

Hip

 • HOOS – นพ.วีระชัย โควสุวรรณ มข.
 • IHOT – on going process
 • Modified Harris Hip Score – on going process

Elbow

 • DASH – นพ.สยาม ทองประเสริฐ มช.
 • Mayo elbow score – ยังไม่พบแปลไทย